Van secretariaat PVH de volgende mail ontvangen.


Aan de besturen van de leden
van de PVH-SectorOrganisatie,
Nadat het soms lijkt of er iets gebeurt in de Kabinetsformatie, hebben we besloten onze grieven naar
aanleiding van de Positieflijst bij de informateurs op tafel te leggen. Dit overigens niet met de illusie
dat die daar wat mee doen, die hebben het alleen maar over hoofdlijnen. Het is veel meer het
startpunt voor een nieuwe poging om breed maatschappelijk aandacht te vragen voor ons probleem.

Bijgevoegd:

1.   Onze brief aan de informateurs over de al dertig jaar durende strijd met de overheid om tot
      een goede en correcte borging van dierenwelzijn te komen,
2.    Onze mail aan de Vaste Kamercommissie voor LNV waarin we de beleidsmakers wijzen op
      hun bestuurlijk falen en tevens het terreurgedrag van het ambtenarenapparaat signaleren.

Beide documenten zijn openbaar.
Wij verwachten van u dat u ze via uw website en/of clubblad bekend maakt bij uw achterban.

Mocht u de contacten hebben en kans zien om deze documenten in handen van de pers te brengen,
graag! We zullen er alles aan doen om hem te voorzien alle informatie die hij/zij nodig heeft.

We willen niet opnieuw een traject in waarin we weer een hele kabinetsperiode lang tegen de
stroom op moeten zwemmen. We moeten al tien jaar opboksen tegen ambtenaren die helemaal niks
hebben met burgers en de maatschappij, die alleen maar voor hun politieke baas willen scoren. En
die politieke baasjes? Als er geen verkiezingen op komst zijn ontbreekt het hen nog wel eens aan
betrokkenheid bij de maatschappij. Die laten ze dan aan hun ambtenaren over.

Ik reken erop dat alle aangesloten organisaties voortvarend met de beide documenten aan de slag
gaan. Alleen dan kunnen we ons punt scoren.

Groet, Ed.

Ir. Ed.J.Gubbels,
secretaris PVH,


Aan de Informateurs, de heren Remkes & Koolmees,
De Tweede Kamer
t.a.v. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie,
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag,

Otterlo, 2 november 2021.

Betreft: de Positieflijst voor te houden dieren, een hoofdpijndossier sinds 1992

Geachte Informateurs,

In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd
vastgesteld dat er een “Positieflijst voor te houden diersoorten” moest komen. Het doel was de
borging van de gezondheid en het welzijn van gehouden dieren. Het middel dat men daarvoor
meende te moeten inzetten was een Positieflijst waarmee dan het houden van niet op de lijst
vermelde soorten verboden zou zijn.
Dit besluit van de Kamer werd vastgelegd in artikel 33 van de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren (GWWD) van 1992. Later werd dit voornemen overgenomen in de Wet dieren
(Wd) van 19 mei 2011.

-  Gedurende de bijna twintig jaren van de GWWD lukte het de overheid niet om tot
   enig resultaat te komen. Vanwege een reeks van redenen en oorzaken dreigde er een
   regeling te ontstaan die niet-handhaafbaar zou zijn. En dat wilde niemand.

- Naar aanleiding van een Belgische poging in 2002 om een Positieflijst in te voeren,
   sprak het Europese Hof zich op 19 juni 2008 hierover uit in het Andibel Arrest. Het
   Hof stelde daarin de spelregels vast voor nationale overheden die zo’n Positieflijst
   willen instellen.

- De conclusie van het Hof is helder: een Positieflijst vormt een beperking van het
   fundamentele Europese recht op vrij intracommunautair verkeer van goederen en
   diensten. Uitzonderingen daarop kunnen slechts nadat er voor letterlijk elke toe te
   laten of te verbieden diersoort aan strikte (kostbare) voorwaarden is voldaan.

- Daarbij geldt de eis dat, om het gewenste doel te bereiken, moet worden gekozen voor
   de minst-handelsbeperkende maatregel. Het gewenste doel (borging van gezondheid
   en welzijn van gehouden dieren) kan zonder belemmeringen voor intracommunautaire
   handelsverkeer met bindende houderijvoorschriften worden bereikt. Die voorschriften
   stellen slechts eisen aan de dierhouder en aan zijn werkwijze.

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) werd twintig jaar geleden met subsidie van
het ministerie van LNV geprofessionaliseerd. PVH moest de vooruitgeschoven post voor de
overheid vormen waarin de kennis en kunde over dierhouderij werd samengebracht om
vervolgens in samenspraak tot een optimale borging van dierenwelzijn te komen.

-  Het PVH heeft in alle contacten met het ministerie over de Positieflijst telkens weer
   gewezen op de nadelen van een houderijverbod met als belangrijkste argumenten de
   strijdigheid met de Europese wet- en regelgeving, de onmogelijkheid tot handhaving
   en de schadelijkheid voor dierenwelzijn.

-  Ook heeft de sector steeds weer om bindende houderijvoorschriften gevraagd en
   daarbij aangegeven dierenwelzijn te willen borgen in nauwe samenspraak met de
   overheid en haar handhavers.

-  Sinds de komst van de Wet dieren in 2011 werd alle inbreng van de sector hooghartig
   van de hand gewezen. De overheid koos ervoor om een reeks van onzinnige pogingen
   tot regelgeving door de bestuursrechter naar de prullenbak te laten verwijzen.

-  De mislukte versies 2013, 2015 en 2017 werden aan de Tweede Kamer voorgelegd en
   verdwenen daarna geruisloos in de ambtelijke prullenbak. Nu, drie jaar later, heeft de
   minister de toegezegde ‘verbeterde’ versie van 2018 nog steeds niet aan de Kamer
   durven aanbieden. Zoals wij het concept beoordelen: vanwege strijdigheid met het
   Europees recht wordt dat ook weer niks en rekent de bestuursrechter daarmee af.

We hebben nooit begrepen waarom de opstelling van de ambtenaren met de komst van de
Wet dieren (Wd) plotseling wijzigde van constructief naar afwijzend en vijandig. In mei 2011
werden we voor het blok gezet met de eerste conceptversie van de Positieflijst (het was de
aanloop naar de mislukking van 2013). Elk inhoudelijk overleg daarover werd door de
ambtenaren systematisch geweigerd, de overheid koos voor de aanpak van ‘slikken of
stikken’. Geen van tweeën gebeurde, althans niet binnen de sector. De bestuursrechter maakte
korte metten met alle onwettige bedenksels van de overheid.

En nu,

-  na ruim tien jaren van mislukte pogingen van onze overheid om op Poolse wijze met
   het Europees recht om te gaan,

-  na ruim tien jaren waarin de sector te veel energie moest besteden om niet door een
   nietsontziende overheid onder de voet te worden gelopen,

-  na ruim tien jaren waarin de sector genegeerd en geschoffeerd werd door ambtenaren
   die maar één doel hadden, scoren voor hun politieke bazen,

-  na ruim tien jaren waarin we alle kansen misten om samen met de overheid aan de
   borging van dierenwelzijn te werken,

er moet een einde komen aan alle pogingen tot machtspleging van dit ministerie.

Het wordt tijd om onze gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Anders gezegd, het is de
hoogste tijd om nu dan toch maar de geldende Europese wet- en regelgeving te respecteren en
in het belang van de borging van dierenwelzijn samen aan de slag te gaan.

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) ziet het nog steeds als haar primaire taak
om daar waar mogelijk bij te dragen aan een verantwoorde houderij van huis- en
gezelschapsdieren. Het PVH kan die taak alleen maar waarmaken in samenwerking met een
overheid die met respect en fatsoen met haar burgers omgaat. Er is in het kader van het
streven naar bestuurlijke vernieuwing ook bij dit ministerie nog een wereld te winnen.

En de Positieflijst? Onhaalbaar en onbetaalbaar !! Het zou niet verkeerd zijn om op zoek te
gaan naar wettelijke instrumenten die wèl binnen het Europees recht passen en om de Wet dieren (Wd) daarop aan te passen.


Met vriendelijke groet,

Namens het Platform Verantwoord Huisdierenbezit,

Ir. Ing. Ed.J.Gubbels,
Secretaris PVH,
p/a Arnhemseweg 109
6731 BR Otterlo
www.huisdieren.nVan: Ed Gubbels [mailto:ed.j.gubbels@home.nl]
Verzonden: woensdag 3 november 2021 09:29
Aan: Vaste commissie LNV
CC: Secretariaat PVH
Onderwerp: Falend overheidsbeleid

Geachte leden van de Vaste Commissie voor LNV,

Bijgevoegd treft u een schrijven aan dat wij gisteren aangetekend naar de informateurs hebben
verzonden. Het betreft het falend overheidsbeleid inzake de borging van het welzijn van dieren die
door particulieren worden gehouden. Het betreft ook de maatschappelijke schade (in de vorm van
wantrouwen in de overheid) die hiermee tien jaar lang werd opgebouwd.

Wij menen u te moeten aanspreken op het beleid in dezen. U, de Tweede Kamer, hebt nagelaten te
(laten) toetsen of de door u gewenste ontwikkelingen passen binnen de juridische kaders die,
behalve voor de burger, ook voor de overheid gelden. U ging voor de uitkomst, zonder enige
belangstelling voor het proces, en liet een ambtenarencorps met een ongezonde scoringsdrang los
op de burger.

En terwijl u het liet gebeuren, maakten enkele van uw ambtenaren er een broodwinning van om de
sector te bestoken met onzinnige en onwettige plannen voor een Positieflijst die (dankzij de
weerbaarheid van de sector) telkens door de bestuursrechter naar de ambtelijke prullenbak werden
verwezen. En het houdt nog steeds niet op, zo blijkt. Uw ambtenaren werken alweer aan een
volgende mislukkende poging, naar hun motieven en motivatie daarbij kunnen wij slechts raden.

Na ruim tien jaren van voortdurend vechten tegen een arrogante en compassie-loze overheid willen
we het verleden niet herkauwen. We vragen u slechts om gewoon de Europese wet- en regelgeving
te respecteren en samen met de sector aan de borging van dierenwelzijn te gaan werken. Wij
rekenen helemaal op de bestuurlijke vernieuwing. Die moet, zo hopen wij, leiden tot een wereld
waarin we weer leren om onze overheid te respecteren en te vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Ing. Ed.J.Gubbels,
Secretaris PVH,
p/a Arnhemseweg 109
6731 BR Otterlo
www.huisdieren.nu
Bijlage: 2021-11-02 Hoofdpijndossier sinds 1992.pd

click hier