Nieuwe berichten en mededelingen worden boven aan geplaatst, dus van boven naar beneden
van nieuw naar oud.
Stand van zaken per 29-05-2017

In tegenstelling tot de verwachtingen welke gewekt zijn na de uitspraak op 28 maart door het College
van Beroep voor het bedrijfsleven, door o.a. onze jurist, wordt op 1 juli 2017 de Positieflijst 2017
voorlopig nog gewoon van kracht. De verwachting was dat door de uitspraak van de rechter over de
Positiefijst 2015 ook de Positieflijst 2017 van tafel zou gaan daar de argumenten voor verwerping
van de Positieflijst 2015 ook gelden voor de Positieflijst 2017.
In tegenstelling tot de verwachting, intrekking Positieflijst 2017, heeft de Staatssecretaris
dit niet gedaan en gaat de Positieflijst 2017 tot nader order gewoon per 1juli 2017 in.

Groet Ab.


Nieuwsbrief 2017 / 02


Beste Leden,
Vandaag, 28 maart 2017 is er eindelijk een uitspraak in de rechtzaak die de PVH tegen de
Positieflijst hadden aangespannen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het beroep van de
Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit gegrond verklaard. Met deze uitspraak is een streep gezet
door de Positieflijst voor zoogdieren 2015 en de Positieflijst voor zoogdieren 2017. De uitspraak bepaalt
namelijk dat de methode die gebruikt is voor het beoordelen van zoogdieren niet voldoet aan de eisen die
daaraan gesteld worden.

Van het PVH kwam het volgende persbericht:

Rechter zet streep door huisdierenlijst


Vandaag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) het beroep van de Stichting Platform
Verantwoord Huisdierenbezit tegen de positieflijst gegrond verklaard. Daarmee heeft het College een streep
gehaald door de Positieflijst voor zoogdieren 2015 en door de Positieflijst voor zoogdieren 2017, die deze
zomer in werking zou treden. Een einde aan de Positieflijst is goed nieuws voor het dierwelzijn. Zoals uit de
cijfers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming al bleek, werden met beide positieflijsten alleen
diersoorten verboden die vrijwel geen welzijnsproblemen kennen en succesvol gehouden worden door
gespecialiseerde dierhouders. Een verbod zou deze houders hebben verplicht om dierkoppels te scheiden
waarmee het welzijn sterk in gedrang zou zijn gekomen.

Aanleiding voor het beroep


Problemen die de Stichting PVH in het beroep aan de orde stelde zijn dat de beoordeling van de diersoorten
plaatsvond door een commissie die grotendeels bestond uit Stakeholders. Het gevolg daarvan is dat deze
commissie niet onafhankelijk is. Bovendien bleken de adviezen voor grote delen gebaseerd te zijn op
stellingen uit krantenartikelen, wikipedia en andere niet-wetenschappelijke gegevens. Dat betekent dat de
wetgeving gebaseerd is op informatie waarvan de betrouwbaarheid niet gewaarborgd is. Eind januari heeft de
Staatssecretaris van Economische Zaken, met dezelfde adviescommissies en dezelfde methodiek, een nieuwe
lijst opgesteld: de Positieflijst 2017. Deze lijst zou in de zomer van 2017 in werking moeten treden.
Alle soorten die niet op deze positieflijst staan zouden per 1 juli 2017 verboden worden. Onder deze verboden
soorten vielen bijvoorbeeld de Tammarwallabie, het Perzisch Damhert en de mini-Zeboe, een gedomesticeerd
koeienras dat vooral door liefhebbers wordt gehouden. Op een later moment zullen ook lijsten voor vogels,
vissen, amfibieën en reptielen volgen. Omdat de beoordeling van deze lijst door dezelfde Commissie is
opgesteld als de Positieflijst 2015 en omdat ook dezelfde methodiek is gebruikt, heeft de uitspraak van
het CBb tot gevolg dat ook deze Positieflijst 2017 niet in werking kan treden.

Uitspraak


Het College heeft in zijn uitspraak duidelijk aangegeven dat adviezen die ten grondslag liggen aan
regelgeving moeten voldoen aan de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid en transparantie.
De adviezen voor de Positieflijst voor zoogdieren zijn uitgebracht door Stakeholders, waaronder
partijen die principieel tegen het houden van dieren zijn. Daarmee was het advies niet onafhankelijk.
De staatssecretaris kon ook op geen enkele wijze aantonen dat de adviezen gecontroleerd zijn door een
tweede onafhankelijke commissie. Daarom mag de Staatssecretaris zich niet op deze adviezen baseren.
Het College heeft hiermee een belangrijk ijkpunt vastgesteld voor de kwaliteit van regelgeving. Omdat
het advies uitsluitend uit de context gehaalde citaten vermeldt uit (wetenschappelijke) literatuur
zijn naar het oordeel van het College de beoordelingen door de stakeholders ook inhoudelijk
onvoldoende controleerbaar.

Visie van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit


Het voorstel van het PVH is om in plaats van verboden te komen tot bindende houderijvoorschriften
die per diersoort realistische eisen stelt aan hun huisvesting en verzorging. Met deze
voorschriften is het mogelijk om de werkelijke problemen in de houderij aan te pakken.

Natuurlijk zijn we er nog niet, maar het strijden heeft in ieder geval geholpen!
Nu maar hopen dat het nieuwe kabinet ons beter gezind is.

Hartelijke groet,
Janke en Michel.30 januari 2017 Nieuwe zoogdierenlijst click hier

Van PVH

Onze jurist heeft een uitstelbericht van het CBb ontvangen, dat betekent dat
de uitspraak naar aanleiding van de zitting van woensdag 16 november met ten
hoogste zes weken is uitgesteld. De eerste zes weken eindigen op woensdag 28 december,
het uitstel geldt tot uiterlijk woensdag 8 februari 2017.

  We zullen dus nog even geduld moeten hebben. Na al die jaren van tegen de stroom
op zwemmen, kunnen we die zes weken geduld ook nog wel opbrengen

Rechtszitting.

Woensdag 16 november) vond in Den Haag de rechtszitting bij Het CBb plaats naar
aanleiding van onze beroepsprocedures. Het betrof de plaatsing van de Muntjaks en
de Mazama’s op tabel 3 (het houderijverbod), de weigering van EZ om de Grootoorspringmuis
op te nemen op de Positieflijst (een nog niet in Nederland gehouden soort, bewijslast
bij de burger) en de weigering om houderijvoorschriften vast te stellen voor
‘huiskamerkonijnen’ (te verplaatsen van tabel 1 naar tabel 2).

Hieronder de eerste conclusies van onze juriste mr Erna Philippi-Gho

Nootdorp, 17 november 2016

Verslag van de beroepsprocedures inzake de Positieflijst, 16 november 2016.

Het beroep aangaande de positieflijst voor zoogdieren is goed verlopen. We moeten
nog wel even wachten op de uitspraak maar duidelijk is dat de rechters van
College van Beroep voor het bedrijfsleven zich zeer goed hadden ingelezen,
precies begrepen waar de knelpunten zitten en de vertegenwoordiger van de
Staatssecretaris stevig aan de tand hebben gevoeld. De vertegenwoordigers van
de Staatssecretaris hadden zich niet voorbereid en konden de vragen van de rechters
niet of nauwelijks beantwoorden. Met name de navolgende punten die door ons zijn
aangevoerd leken door het College zeer goed begrepen te worden:

- het onderzoek dat door de PEC is uitgevoerd is niet objectief (één van de
  drie rechters kon zo aanwijzen waar het eindoordeel afkomstig was van de
  tegenstanders van de dierhouderij),
- de gebruikte niet-wetenschappelijke bronnen (wikipedia etc) mochten niet
  gebruikt worden en nu niet duidelijk is welke conclusies zijn gebaseerd op
  wetenschappelijk onderzoek en welke niet, is niet voldaan aan de eisen die aan
  een onderzoek worden gesteld,
- niet aannemelijk is gemaakt dat de Muntjak en de Mazama niet gehouden kunnen
  worden met een houderijvoorschrift, daarmee is de plaatsing op de lijst van
  verboden soorten onrechtmatig,
- bij de aanvraag voor plaatsing van een soort op de positieflijst mag niet
  worden geëist dat de aanvrager aantoont dat een dier gehouden kan worden,
  de Staatssecretaris dient te bewijzen dat een dier niet gehouden kan worden,
- er kan bezwaar gemaakt worden tegen de plaatsing van een soort op de lijst
  van dieren waarvoor een soortspecifiek houderijvoorschrift wordt vastgesteld.
- omdat de Staatssecretaris aangaf bezig te zijn met een nieuwe lijst heb ik de
  rechters verzocht twee knelpunten op te lossen die spelen bij de bestaande lijst
  en bij de nieuwe lijst een nog groter probleem vormen dan bij de huidige,
  namelijk dat de Staatssecretaris kan afwijken van het wetenschappelijke oordeel
  en dat de Staatssecretaris soorten kan verbieden waarvoor geen onderzoek beschikbaar is.

Ik acht de kans dat we op voornoemde punten gelijk krijgen groot. Mogelijk zijn er nog
meer punten waarop we gelijk krijgen, maar we moeten de uitspraak even afwachten.
Gevolg van het beroep kan zijn dat de methodiek door de rechter wordt afgeschoten
waardoor de lijst (ook degene die men nu weer maakt) overnieuw moet. De rechters hebben
overigens zeer grote zorgen over de wijze waarop de PEC en PAC zijn aangesteld zonder
formeel aanstellingsbesluit en over de taakverdeling en dan met name de effectiviteit
van de controlerende rol van de PAC. Ook was duidelijk dat de rechters, conform de
Europese eisen, van mening zijn dat de Staatssecretaris zelf de beoordeling en het
onderzoek dient te verifiëren.

Mw. Mr. E. (Erna) Philippi-Gho Natuur en Recht

 

Controles namens de overheid bij dierhouders.

Het kan elke dierhouder zomaar overkomen dat hij controle krijgt van zijn gehouden dieren,
van de documenten die bij de dieren horen en van de houderijomstandigheden.
Meestal gaat dat goed, wordt het een gesprekje over de dieren terwijl intussen de papieren
en de huisvesting worden bekeken. In een enkel geval helpt het de dierhouder verder omdat
de controleur op zijn rondgang bij soortgelijke voorzieningen slimme oplossingen heeft gezien
voor problemen die elke dierhouder tegen komt.

Strikt genomen is het doel van deze controles na te gaan of de dierhouder zich aan de wet houdt.
Daarbij is het uiteraard een vereiste, dat ook de controleur zich aan de wet houdt. In een enkel
geval gaat dat minder goed, niet alleen bij de dierhouder. Mensen die het toezicht moeten houden
op onze dierhouderij hebben wel eens heel eigen opvattingen over ‘hoe het hoort’, over wat goed
en wat fout is. En ook bij hun leidinggevenden komt dat voor. In een aantal gevallen waren
er aanwijzingen dat dit vanuit het ministerie van EZ of vanuit de RvO werd aangestuurd.
Dat leidt ertoe dat ze proberen eisen op te leggen waarvoor de wettelijke basis ontbreekt.
We kregen recent te maken met een aantal zaken van dit soort zaken bij houders van roofvogels
en uilen. Maar het kan u bij elke diersoort overkomen.

De kern van de boodschap voor u is, dat een controleur alleen maar eisen mag opleggen die
wettelijk zijn vastgesteld. Mocht u te maken krijgen eisen die worden aangekondigd of via een
dwangbesluit worden opgelegd, neem dan onmiddellijk contact op met uw bestuur. Van daaruit
wordt dan juridische hulp vanuit de SectorOrganisatie PVH ingeschakeld.Belangrijk voor alle houders van roofvogels en uilen.

Momenteel heeft onze juriste, mw. Erna Philippi-Gho, een aantal zaken in behandeling waarbij
handhavers van de overheid (NVWA en RvO) onterecht proberen houderijvoorschriften op te leggen aan
houders van roofvogels en uilen. We hebben de indruk dat het hier om gericht beleid gaat, het komt
te vaak voor in een korte periode.

De werkwijze die men toepast is dat er een controle wordt uitgevoerd waarbij, al dan niet in samenspraak
met een dierenarts, wordt vastgesteld dat de huisvesting niet voldoet (te klein is). Daarna volgt een
bestuursdwangbesluit waarin wordt opgelegd dat de houder binnen een gestelde termijn aan bepaalde (soms
de meeste vreemde) houderijvoorschriften moet voldoen. Die opgelegde houderijvoorschriften worden deels
van internet geplukt, soms worden ze door de handhavers zelf bedacht.

Deze manier van werken is niet alleen onacceptabel, ze is ook niet rechtmatig. Houderijvoorschriften
moeten in wettelijk regels worden vastgesteld vóórdat ze mogen worden opgelegd.
Voor roofvogels en
uilen is dit niet gebeurd. Deze werkwijze moet gestopt worden, zo nodig, met tussenkomst van de rechter.
Het enige criterium dat bepalend is bij een controle is, of de vogels in een staat van voldoende welzijn
verkeren.

Wilt u daarom, als u gecontroleerd wordt, dit via uw bestuursvertegenwoordigers aan ons melden? Als lid van
een bij de SectorOrganisatie PVH aangesloten vereniging, helpen wij u graag met het voeren van de
procedures, mocht het tot (de dreiging met) een bestuursdwangbesluit komen. Dit is onderdeel van de
rechtsbescherming waar u als deelnemer van de SectorOrganisatie PVH zonder verdere kosten recht op hebt.

Let wel, het gaat hier met name om bestuursrechtelijke procedures in situaties waarin (onterechte)
houderijvoorschriften worden aangekondigd of opgelegd. In alle andere gevallen overleggen wij graag met
u om na te gaan wat we wel en niet voor u kunnen doen.

Positieflijst

Laatste nieuws Positieflijst, 13 augustus 2016

Het is momenteel rustig en stil op het gebied van de Positieflijst.
Het ministerie beweegt niet, er is dus geen construtief overleg tussen de partijen, het is wachten op de rechter.
Alle in gediende bezwaren worden in september door de rechter in een zitting behandeld, daar ze allemaal met elkaar te maken hebben.
Als de datum van de zitting bekend is zal ik dat bekend stellen en dan maar met z'n allen naat de zitting ter ondersteuning van onze zaak.

Ab

Invasieve Uitheemse Soorten

Status op 15-07-2016


Beste Leden,Dat wat wij al vreesden is nu werkelijkheid geworden, de Unielijst is door de Europese Commissie
op 13 juli 2016 gepubliceerd.
Het gevolg is dat deze dan 20 dagen later in de hele EU van kracht is. ( 3 augustus 2016).
De groep IAS welke zich hard maakt voor duidelijke regels omtrent het op de lijst plaatsen
van dieren en planten en ook het toepassen van deze regels is onder leiding van Mr Erna Philippi-Gho
hard aan het werk .
Maar ook hier geldt, net als bij de Positieflijst de overheid, in dit geval de EU, gaat gewoon door
zelfs al negeert en overtreedt men de eigen regels.
Het verweer hier tegen wordt alsmaar moeilijker, waar we tot nu toe bezwaar maakten tegen de
gehele lijst ziet het er nu naar uit dat dit nu, na publicatie, bezwaar maken wordt tegen een op
de lijst geplaatst dier of plant.
De groep IAS is gestart met meerdere acties waaronder het zoeken van de publiciteit en het bestoken van de politiek.
Uiteraard gaan de juridische mogelijkheden ook gewoon door, maar dat is altijd een gevecht met
een lange adem en dus zonder snel resultaat, waarbij de lijst ondertussen wel van kracht blijft.
Komt een van jullie in de problemen door handhaving van de overheid meldt het dan bij Dick Verwoert
of bij mij dan kunnen wij kijken voor advies en /of juridische ondersteuning.
Een van de acties is een petitie naar de Europese Commissie, deze kun je ondertekenen via de link Petitie.
Hieronder ook nog een paar linkjes naar uitleg en de lijst zoals deze nu van kracht is.

Uitleg Unilijst 2016: click hier
Korte folder Unilijst: click hier
Officiële IAS-Lijst: click hier
Publicatie Overheid: click hier
Petitie: click hier

Zoals al gezegd er speelt op dit moment van alles, er zijn veel voorstellen voor acties, enz.
Deze ga ik niet allemaal opsommen, is er echter informatie die van belang is of regels die veranderen
dan kom ik met vervolg informatie.

Groet,
Ab

Groep 3

3. Dieren die gehouden mogen worden onder speciale randvoorwaarden.

Alpaca
Kameel
Afrikaanse dwergmuis
Klein behaard gordeldier
Campbells dwerghamster
Himalayan striped squirrel
Fret
Woestijndwerghamster
Afrikaanse grondeekhoorn
Rendier
Laaglandtapir
Zwartneusklappereekhoorn
Prevosts klapperrat
Vicuña
Richardsongrondeekhoorn
Grote gevlekte boomeekhoorn
Perzische woestijnmuis
Dromedaris
Finlaysonklappereekhoorn
Steppelemming
Witsnuitneusbeer
Vetstaartgerbil
Opossum
Chinchilla
Chinese gestreepte boomeekhoorn
Lama
Sikahert
Zandwallabie
Tammarwallabie
Moeraswallabie
Bennettwallabie
Parmawallabie
Gambiahamsterrat

Groep 4

4. Zoogdieren die door de WUR zijn onderzocht, maar niet op de positieflijst komen.

Loewak
Kleine mara
Bergkangoeroe
Tayra
Beermarter
Mara
Steppezebra
Grijze reuzenkangoeroe
Genetkat
Red-tailed squirrel
Witstaartstekelvarken
Noord-Amerikaanse vliegende eekhoorn
Steppevos
Poolvos
Japanse eekhoorn
Amerikaanse rode eekhoorn
Dwergmangoeste
Capybara
Vosmangoest
Dertienstreepgrondeekhoorn
Zebramangoeste
Wasbeerhond
Rode neusbeer
Siberische hamster
Suikereekhoorn
Siberische grondeekhoorn
Rocky-Mountainsprairiehond
Degoe
Wasbeer
Rode reuzenkangoeroe
Krabbenetende wasbeer
Zwarte beer
Rolstaartbeer
Gestreepte skunk
Zwartstaartprairiehond
Nijlroezet
Bizon
Witbuikegel
Utahprairiehond
Witstaartprairiehond
Bruine beer
Woestijnspringmuis
Mexicaanse prairiehond
Dingo (verwilderde hond)
Fennek
Goudhaas
Vos
Eland
Serval
Luipaardkat
Peruaanse witnekeekhoorn